Rurouni Kenshin ซามูไรพเนจร

เคนชิน ซามูไรพเนจร
Rurouni Kenshin ซามูไรพเนจร ภาค 1-3 เรื่องราวเกิดขึ้นในสมัยเมจิ ซึ่งระบอบศักดินาของญี่ปุ่นล่มสลาย ชายหนุ่มพเนจรที่มีชื่อว่า ฮิมุระ เคนชิน (ทาเครุ ซาโต้) ผู้มีอดีตเคยเป็นนักฆ่าผู้โด่งดังนามว่า ฮิโตคิริ บัตโตะไซ ภาย หลังจากสงครามสิ้นสุดลง เขาเดินทางร่อนเร่ไปยังเมืองต่าง ๆ ตามชนบท เสนอตัวที่จะใช้ทักษะของเขาในการปกป้องผู้คน เพื่อเป็นการไถ่บาปให้กับหลายที่ชีวิตที่เขาเคยฆ่าทิ้งไปและปฏิญาณกับตนเอง ว่าจะไม่มีทางคร่าชีวิตผู้อื่นอีก แต่เมื่อบรรดาผู้คนที่เขารักถูกทำร้ายและทรมาน เคนชินต้องเลือกว่าจะยอมเผชิญหน้ากับอดีตอันดำมืดของเขาหรือไม่ เพื่อช่วยเหลือผู้คนเหล่านั้น

 

Rurouni Kenshin ซามูไรพเนจร ตอนที่ 1 [ พากย์ไทย ]

Rurouni Kenshin ซามูไรพเนจร ตอนที่ 2 [ พากย์ไทย ]

Rurouni Kenshin ซามูไรพเนจร ตอนที่ 3 [ พากย์ไทย ]

Rurouni Kenshin ซามูไรพเนจร ตอนที่ 4 [ พากย์ไทย ]

Rurouni Kenshin ซามูไรพเนจร ตอนที่ 5 [ พากย์ไทย ]

Rurouni Kenshin ซามูไรพเนจร ตอนที่ 6 [ พากย์ไทย ]

Rurouni Kenshin ซามูไรพเนจร ตอนที่ 7 [ พากย์ไทย ]

Rurouni Kenshin ซามูไรพเนจร ตอนที่ 8 [ พากย์ไทย ]

Rurouni Kenshin ซามูไรพเนจร ตอนที่ 9 [ พากย์ไทย ]

Rurouni Kenshin ซามูไรพเนจร ตอนที่ 10 [ พากย์ไทย ]

Rurouni Kenshin ซามูไรพเนจร ตอนที่ 11 [ พากย์ไทย ]

Rurouni Kenshin ซามูไรพเนจร ตอนที่ 12 [ พากย์ไทย ]

Rurouni Kenshin ซามูไรพเนจร ตอนที่ 13 [ พากย์ไทย ]

Rurouni Kenshin ซามูไรพเนจร ตอนที่ 14 [ พากย์ไทย ]

Rurouni Kenshin ซามูไรพเนจร ตอนที่ 15 [ พากย์ไทย ]

Rurouni Kenshin ซามูไรพเนจร ตอนที่ 16 [ พากย์ไทย ]

Rurouni Kenshin ซามูไรพเนจร ตอนที่ 17 [ พากย์ไทย ]

Rurouni Kenshin ซามูไรพเนจร ตอนที่ 18 [ พากย์ไทย ]

Rurouni Kenshin ซามูไรพเนจร ตอนที่ 19 [ พากย์ไทย ]

Rurouni Kenshin ซามูไรพเนจร ตอนที่ 20 [ พากย์ไทย ]

Rurouni Kenshin ซามูไรพเนจร ตอนที่ 21 [ พากย์ไทย ]

Rurouni Kenshin ซามูไรพเนจร ตอนที่ 22 [ พากย์ไทย ]

Rurouni Kenshin ซามูไรพเนจร ตอนที่ 23 [ พากย์ไทย ]

Rurouni Kenshin ซามูไรพเนจร ตอนที่ 24 [ พากย์ไทย ]

Rurouni Kenshin ซามูไรพเนจร ตอนที่ 25 [ พากย์ไทย ]

Rurouni Kenshin ซามูไรพเนจร ตอนที่ 26 [ พากย์ไทย ]

Rurouni Kenshin ซามูไรพเนจร ตอนที่ 27 [ พากย์ไทย ]

Rurouni Kenshin ซามูไรพเนจร ตอนที่ 28 [ พากย์ไทย ]

Rurouni Kenshin ซามูไรพเนจร ตอนที่ 29 [ พากย์ไทย ]

Rurouni Kenshin ซามูไรพเนจร ตอนที่ 30 [ พากย์ไทย ]

Rurouni Kenshin ซามูไรพเนจร ตอนที่ 31 [ พากย์ไทย ]

Rurouni Kenshin ซามูไรพเนจร ตอนที่ 32 [ พากย์ไทย ]

Rurouni Kenshin ซามูไรพเนจร ตอนที่ 33 [ พากย์ไทย ]

Rurouni Kenshin ซามูไรพเนจร ตอนที่ 34 [ พากย์ไทย ]

Rurouni Kenshin ซามูไรพเนจร ตอนที่ 35 [ พากย์ไทย ]

Rurouni Kenshin ซามูไรพเนจร ตอนที่ 36 [ พากย์ไทย ]

Rurouni Kenshin ซามูไรพเนจร ตอนที่ 37 [ พากย์ไทย ]

Rurouni Kenshin ซามูไรพเนจร ตอนที่ 38 [ พากย์ไทย ]

Rurouni Kenshin ซามูไรพเนจร ตอนที่ 39 [ พากย์ไทย ]

Rurouni Kenshin ซามูไรพเนจร ตอนที่ 40 [ พากย์ไทย ]

Rurouni Kenshin ซามูไรพเนจร ตอนที่ 41 [ พากย์ไทย ]

Rurouni Kenshin ซามูไรพเนจร ตอนที่ 42 [ พากย์ไทย ]

Rurouni Kenshin ซามูไรพเนจร ตอนที่ 43 [ พากย์ไทย ]

Rurouni Kenshin ซามูไรพเนจร ตอนที่ 44 [ พากย์ไทย ]

Rurouni Kenshin ซามูไรพเนจร ตอนที่ 45 [ พากย์ไทย ]

Rurouni Kenshin ซามูไรพเนจร ตอนที่ 46 [ พากย์ไทย ]

Rurouni Kenshin ซามูไรพเนจร ตอนที่ 47 [ พากย์ไทย ]

Rurouni Kenshin ซามูไรพเนจร ตอนที่ 48 [ พากย์ไทย ]

Rurouni Kenshin ซามูไรพเนจร ตอนที่ 49 [ พากย์ไทย ]

Rurouni Kenshin ซามูไรพเนจร ตอนที่ 50 [ พากย์ไทย ]

Rurouni Kenshin ซามูไรพเนจร ตอนที่ 51 [ พากย์ไทย ]

Rurouni Kenshin ซามูไรพเนจร ตอนที่ 52 [ พากย์ไทย ]

Rurouni Kenshin ซามูไรพเนจร ตอนที่ 53 [ พากย์ไทย ]

Rurouni Kenshin ซามูไรพเนจร ตอนที่ 54 [ พากย์ไทย ]

Rurouni Kenshin ซามูไรพเนจร ตอนที่ 55 [ พากย์ไทย ]

Rurouni Kenshin ซามูไรพเนจร ตอนที่ 56 [ พากย์ไทย ]

Rurouni Kenshin ซามูไรพเนจร ตอนที่ 57 [ พากย์ไทย ]

Rurouni Kenshin ซามูไรพเนจร ตอนที่ 58 [ พากย์ไทย ]

Rurouni Kenshin ซามูไรพเนจร ตอนที่ 59 [ พากย์ไทย ]

Rurouni Kenshin ซามูไรพเนจร ตอนที่ 60 [ พากย์ไทย ]

Rurouni Kenshin ซามูไรพเนจร ตอนที่ 61 [ พากย์ไทย ]

Rurouni Kenshin ซามูไรพเนจร ตอนที่ 62 [ พากย์ไทย ]

Rurouni Kenshin ซามูไรพเนจร ตอนที่ 63 [ พากย์ไทย ]

Rurouni Kenshin ซามูไรพเนจร ตอนที่ 64 [ พากย์ไทย ]

Rurouni Kenshin ซามูไรพเนจร ตอนที่ 65 [ พากย์ไทย ]

Rurouni Kenshin ซามูไรพเนจร ตอนที่ 66 [ พากย์ไทย ]

Rurouni Kenshin ซามูไรพเนจร ตอนที่ 67 [ พากย์ไทย ]

Rurouni Kenshin ซามูไรพเนจร ตอนที่ 68 [ พากย์ไทย ]

Rurouni Kenshin ซามูไรพเนจร ตอนที่ 69 [ พากย์ไทย ]

Rurouni Kenshin ซามูไรพเนจร ตอนที่ 70 [ พากย์ไทย ]

Rurouni Kenshin ซามูไรพเนจร ตอนที่ 71 [ พากย์ไทย ]

Rurouni Kenshin ซามูไรพเนจร ตอนที่ 72 [ พากย์ไทย ]

Rurouni Kenshin ซามูไรพเนจร ตอนที่ 73 [ พากย์ไทย ]

Rurouni Kenshin ซามูไรพเนจร ตอนที่ 74 [ พากย์ไทย ]

Rurouni Kenshin ซามูไรพเนจร ตอนที่ 75 [ พากย์ไทย ]

Rurouni Kenshin ซามูไรพเนจร ตอนที่ 76 [ พากย์ไทย ]

Rurouni Kenshin ซามูไรพเนจร ตอนที่ 77 [ พากย์ไทย ]

Rurouni Kenshin ซามูไรพเนจร ตอนที่ 78 [ พากย์ไทย ]

Rurouni Kenshin ซามูไรพเนจร ตอนที่ 79 [ พากย์ไทย ]

Rurouni Kenshin ซามูไรพเนจร ตอนที่ 80 [ พากย์ไทย ]

Rurouni Kenshin ซามูไรพเนจร ตอนที่ 81 [ พากย์ไทย ]

Rurouni Kenshin ซามูไรพเนจร ตอนที่ 82 [ พากย์ไทย ]

Rurouni Kenshin ซามูไรพเนจร ตอนที่ 83 [ พากย์ไทย ]

Rurouni Kenshin ซามูไรพเนจร ตอนที่ 84 [ พากย์ไทย ]

Rurouni Kenshin ซามูไรพเนจร ตอนที่ 85 [ พากย์ไทย ]

Rurouni Kenshin ซามูไรพเนจร ตอนที่ 86 [ พากย์ไทย ]

Rurouni Kenshin ซามูไรพเนจร ตอนที่ 87 [ พากย์ไทย ]

Rurouni Kenshin ซามูไรพเนจร ตอนที่ 88 [ พากย์ไทย ]

Rurouni Kenshin ซามูไรพเนจร ตอนที่ 89 [ พากย์ไทย ]

Rurouni Kenshin ซามูไรพเนจร ตอนที่ 90 [ พากย์ไทย ]

Rurouni Kenshin ซามูไรพเนจร ตอนที่ 91 [ พากย์ไทย ]

Rurouni Kenshin ซามูไรพเนจร ตอนที่ 92 [ พากย์ไทย ]

Rurouni Kenshin ซามูไรพเนจร ตอนที่ 93 [ พากย์ไทย ]

Rurouni Kenshin ซามูไรพเนจร ตอนที่ 94 [ พากย์ไทย ]

Rurouni Kenshin ซามูไรพเนจร ตอนที่ 95 [ พากย์ไทย ]

ดู การ์ตูนออนไลน์ Cartoon การ์ตูน อนิเมะ อนิเมชั่น Anime Mobile Suit Gundam Age โมบิวสูท กันดั้ม เอจ [ พากย์ไทย ] ดูผ่านมือถือ Iphone Samsung ดูการ์ตูนออนไลน์ การ์ตูนล่าสุด เรื่องใหม่

ดู เคนชินภาคการ์ตูน Rurouni Kenshin ซามูไรพเนจร ภาค1-3 ตอน 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 จบ รวมทุกตอน